Sabtu, 25 Oktober 2008

NAMA-NAMA ANAK MUSLIM

ALIF ( ( أ

1. Aban : أب َان : perbuatan yang sangat jelas, nama putra khalifah ‘Utsman bin ‘Affan

2. Abiy : أي بِ : yang memiliki kepribadian yang kuat yang pantang tunduk terhadap tekanan

3. Abyan : أن يَ بْ : yang lebih jelas

4. Adib : دَأب يْ : sastrawan

5. Ahmad : أد مَ حْ : yang banyak dipuji-puji, nama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam al-Qur’an

6. Arib : رَأب يْ : yang cerdik dan berakal

7. Arhab : رَأب حَ : yang lapang dada

8. Asad : أد سَ : singa (lambang keperkasaan)

9. Asmar : أر مَ سْ : yang berkulilt coklat, abu-abu

10. As’ad : أد عَ سْ : yang lebih bahagia

11. Asyqar : أر قَ شْ : yang berambut pirang

12. Asyhab : أب هَ شْ : warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa.

13. Ashil : أل يْ صِ : yang asli

14. Anis : أس يْ نِ : yang dapat menenangkan hati dari kerisauan/keterasingan

15. Akram : آَأر مَْ : yang lebih mulia

16. Aman : أم ََان : rasa aman

17. Amin : أي مِ َْن : yang dapat dipercaya

18. Amir : أر يْ مِ : Emir, pemimpin, yang memerintahkan

19. Anwar : أرو نْ : yang lebih bercahaya

20. Arkan : آْرأا نَ : pondasi, pokok

21. Awwab : ا􀑧􀑧 وَأ بَّ : yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud 'alaihissalam

22. Ayib : ب يِآ : yang kembali

23. Ayyub : أو يُّ بَْ : yang banyak kembali, nama nabi

24. Islam : اإمل سْ : keislaman

25. I’tisham : اا صَ تِ عْم : berpegang teguh

26. Iklil : آِإل يْ لِ : mahkota

27. Imam : إم َِام : pemimpin

28. Iyhab : إه يْ َِاب : pemberian

29. Usamah :ُ أة مَا سَ : singa, nama seorang shahabat yang amat dicintai oleh Rasulullah.

BA’ ( (ااءلب

1. Bady : ا بَيِد : yang terlihat secara jelas

2. Badzil : ا بَلِذ : yang berusaha dengan sekuat tenaga

3. Bahi : ا بَهي : yang cerdik dan baik, yang berbangga

4. Bari’ : ا بَعِر : yang menonjol dalam setiap pekerjaan

5. Basim : م سِا بَ : yang tersenyum

6. Basil : ل سِا بَ : yang sangat berani

7. Baqir : ر قِا بَ : yang memiliki kedalaman ilmu

8. Badr : د بَرْ : bulan purnama

9. Badri : د بَيِرْ : julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar, dinisbatkan kepada bulan purnama

10. Barraq : ا􀑧 رَّ بَق : yang berkilauan, cemerlang

11. Barakat : برآا تَ : keberkahan yang banyak

12. Basyir : ر يْ شِ بَ : yang memberikan kabar gembira

13. Basysyar : ا شَّ بَر : yang banyak memberikan kabar gembira

14. Bahri : ر حْ بَيِ : yang dinisbatkan kepada laut

15. Bahij :َ ج يْه بِ : yang ceria, elok

16. Bashri : ر صْ بَيِ yang dinisbatkan kepada kota Bashrah

17. Bilal : ا لَ بِل : air atau susu yang dapat membasahi tenggorokan, nama muazzin Rasulullah

18. Burhan : ر بَُهْان bukti, argumentasi

TA’ ( (التاء

1. Taib : ب ئِا تَ : yang bertaubat

2. Taiq : ق ئِا تَ : yang merindu

3. Tajir : ر جِا تَ : saudagar, pedagang

4. Tamimi :َ ي مِ يْم تِ : dinisbatkan kepada Tamim, nama sebuah kabilah Yaman

5. Taqy : ي قِ تَ : Ahli taqwa

6. Taufiq : ق يْ فِ وْ تَ taufiq, petunjuk, kesesuaian

7. Tahsin : ن يْ سِ حْ تَ perbaikan, memperindah

8. Tibyan : ي بْ تِا نَ : penjelasan, keterangan

TSA’ ( (الثاء

1. Tsabit : ت بِا ثَ : yang kokoh, tegar, kuat

2. Tsamin : يم ثِ َْن : yang berharga

3. Tsaqib : ب قِا ثَ : yang memiliki otak yang cerdas, tajam

4. Tsariy : ر ثَيِ : hartawan

JIIM ( (الجيم

1. Jabir : ر بِا جَ : yang menggantikan apa yang hilang, nama seorang shahabat Nabi yang terkenal (Jabir bin ‘Abdullah)

2. Jasir : ر سِا جَ : pemberani

3. Jasim : م سِا جَ : yang tinggi, besar

4. Jarir : ر يْ رِ جَ : Tali pengikat onta, nama salah seorang shahabat

5. Jamil :َ ل يْم جِ : indah, gagah

6. Jauhar : و جَهْر : permata berlian

7. Jahuri : و هُ جَيِرْ : yang memiliki suara yang jelas dan besar

8. Jihad : ا هَ جِد : Jihad, perang suci

9. Jubran : ر بْ جُناَ : sama dengan arti kata Jabir diatas (derivasi darinya)

10. Jubair : ر يْ بَ جُ : sama dengan arti kata Jabir (diminutif/tashghir darinya)

HA’ ( (الحاء

1. Habib : ب يْ بَ حُ : orang yang dikasihi

2. Hatim : م تِا حَ : orang yang diserahi perkara, orang yang dijadikan sebagai simbol kedermawanan oleh bangsa Arab

3. Harits : ا حَثِر : yang membajak tanah, salah satu nama yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam

4. Hazim : ا حَمِز : yang berkemauan keras dan bersikap tegas

5. Hasyid : د شِا حَ : yang mengumpulkan, menghimpun orang

6. Hafizh : ظ فِا حَ : yang memelihara, menjaga, yang menghafal

7. Hamid : د مِا حَ : yang memuji, bertahmid

8. Hajjaj : ا جَّ حَج : yang banyak melaksanakan haji, yang punya argumentasi

9. Hasan : ن سَ حَ : yang baik, bagus, indah, nama cucu nabi Shallallahu 'alaihi wasallam

10. Hassan : ا سَّ حَن : yang banyak baiknya, keindahannya

11. Hakam : م كَ حَ : hakim, pemutus hukum, wasit

12. Halif : ف يْ لِ حَ : rekanan, sekutu, kongsi

13. Hammad : ا مَّ حَد : yang banyak memuji

14. Hamdan : د مْحناَ : yang banyak memuji

15. Hanbaly : ي لِ بَ نْ حَ pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal

16. Hanif : ف يْ نِ حَ : yang berpegang teguh pada Islam, yang lurus

17. Hashshad : ا صَّ حَد : yang banyak mendapatkan (sesuatu)

18. Hayyan : ي حَ اَّن : hidup

19. Haidar : د يْ حَرَ : Pemberani

20. Hibban : ب حِ اَّن : yang banyak dikasihi

21. Hilmi : ي مِ لْ حِ : dinisbatkan kepada kata hilm, yaitu lembah lembut, tenang dalam bertindak

22. Himyar : ر يَ مْ حِ : nama suku di Yaman

23. Husam : س حُا مَ : pedang yang tajam

24. Husain : ن يْ سَ حُ : yang bagus, indah (diminutif dari kata husn)

KHA’ ( (الخاء

1. Khazin : ا خَنِز : yang menyimpan

2. Khasyi’ : ع شِا خَ : yang khusyu’

3. Khathir : ر طِا خَ : hati, pikiran yang terbersit

4. Khalid : د لِا خَ : kekal, abadi, nama salah seorang shahabat tersohor dan ahli perang (Khalid bin walid)

5. Khalish : ص لِا خَ : yang murni, ikhlas

6. Khajil : ل يْ جِ خَ : pemalu

7. Khashib : ب يْ صِ خَ subur

8. Khadhir : ر ضِ خَ : yang hijau

9. Khathib : ب يْ طِ خَ : penceramah, yang berbicara

10. Khaththab : ا طَّ خَب : yang banyak berceramah, pintar bicara

11. Khalaf : ف لَ خَ : pengganti, yang datang kemudian, keturunan

12. Khaldun : د لْ خَنْوُ kekal, abadi

13. Khalifah : ة فَ يْ لِ خَ : penguasa dalam negara Islam, pengganti, pemimpin

14. Khalil : ل يْ لِ خَ : teman akrab yang dekat dan dikasihi

15. Khair : ي خٍَر : yang baik

16. Khuzaimah : م يْز خَُة : pohon yang bunganya sangat sedap (diminutive dari kata khuzam)

Daal ( (الدلا

1. Daris : سِراَد : pelajar

2. Daud : دُواَد : nama Nabi

3. Daly : اَدي لِ : buah anggur yang tidak terlalu hitam

4. Dany : اَدي نِ : yang dekat

5. Daffa’ : دا فَّ عَ : yang (banyak) mempertahankan diri

6. Dafi’ : اَدع فِ : yang mempertahankan, mendorong, motivasi

7. Dalil : دل يْ لِ : penunjuk jalan, guide, panduan, sapaan

DZAL ( (الذلا

1. Zakir : آاَذر : yang berzikir, yang ingat

2. Zakir : آَذر يْ : yang baik daya ingatnya

3. Zakwan : آذو نْاَ : yang sangat cerdas

4. Zaky : آَذي : yang cerdas

5. Zulfiqar : وُذ اا قَ فِ لْر : nama pedang ‘Ali bin Abi Thalib

6. Zulfahmi : اوُذم هْ فَل : yang memiliki pemahaman

RA’ ( (الرءا

1. Ra’id : اد ئِر : pemimpin, pencetus

2. Ra’if : اَرف ئِ : yang memiliki rasa kasihan

3. Rajih : اَرح جِ : yang kuat, tajam akalnya

4. Raji : اَري جِ : orang yang berharap

5. Rasikh : اَرخ سِ : yang kokoh, dalam ilmunya

6. Rasyid : اَرد شِ : yang memberi petunjuk/nasehat, sudah berusia baligh

7. Raghib : اَرب غِ : yang memiliki keinginan

8. Raki’ : آاَرع : yang ruku’/menundukkan kepala, yang shalat

9. Ramiz : اَرز مِ : yang memberi isyarat atau kode, menandai

10. Ramy : اَري مِ : yang melempar, pemanah

11. Rabi’ : ري بِ َْع : musim semi

12. Rajab : رب جَ : bulan rajab, pengagungan

13. Rahhab : را حَّ بَ : yang sangat menyambut, antusias, yang (banyak) berlapang dada

14. Razin : زَرن يْ : yang cemerlang (otaknya), penuh kesungguhan

15. Rassam : را سَّ مَ : yang menggambar

16. Rasyad : را شَد : lurus, yang mendapat petunjuk

17. Rasyid : ري شِ َْد : yang mendapat petunjuk

18. Rasyiq : رق يْ شِ : perawakan tubuhnya bagus, tangkas

19. Ramzi : رز مْ يَِ : dinisbatkan kepada simbol, simbolik

20. Ramadhan : را ضَمن : bulan ramadhan, panas yang sangat

21. Rafi’ : رع يْ فِ : yang tinggi

22. Raihan : رح يْ َان aroma, buah yang baunya wangi

23. Rizq : قْزِر : anugerah, rizki

24. Ridhwan : رو ضْ نِاَ : kerelaan, keridhaan

25. Rifqy : ري قِ فْ : dinisbatkan kepada kelemahlembutan, rasa belaskasih

26. Riyadh : را يَ ضِ : taman

27. Ridha : را ضَ : kerelaan

28. Rusyd : رد شْ : petunjuk

29. Rusydi : رد شْ يُِ : yang bersifat petunjuk

ZAI ( ا􀑧􀑧 (الزي

1. Zari’ : عِراَز : yang menanam

2. Zahid : هاَزد : yang bersahaja, zuhud

3. Zahir : هاَزر : yang cemerlang, berseri-seri

4. Zahy : هاَزي : wajah yang elok

5. Zayyat : زي َ اَّت : dinisbatkan kepada kata zait (minyak): tukang minyak

6. Zaky : آَزي : Yang bersih, suci

7. Zaid : زد يْ : yang bertambah

8. Zahrani : هزر اَْي نِ : yang berseri-seri

9. Ziyad : زي ِا دَ : yang bertambah

SIN ( (السين

1. Sais : س ئِا سَ : yang menyiasati

2. Sabiq : ق بِا سَ : yang terdahulu

3. Satir : ر تِ اَس : yang menutupi sesuatu

4. Sajid : د جِا سَ : yang bersujud

5. Sakhin : ن خِا سَ : yang panas

6. Sa’i : ي عِا سَ : yang berusaha, berjalan cepat

7. Saqy : ي قِا سَ : yang menuangkan (air)

8. Salim : م لِا سَ : yang selamat, sehat dan segar bugar

9. Samih : ح مِا سَ : yang pema’af, yang mulia hatinya

10. Sami : ي مِا سَ : yang mulia, tinggi

11. Sahir : ا سَهر : yang berjaga di tengah malam, tidak tidur

12. Sabbah : ب سَ اَّح : perenang

13. Sakhiy : ي خِ سَ : yang dermawan, murahhati

14. Sa’ad : د عْ سَ : kebahagiaan

15. Sa’id : د يْ عِ سَ : yang bahagia

16. Sa’dun : د عْ سَنْوُ yang bahagia

17. Safar : ر فَ سَ : perjalanan

18. Salman : م لْ سََان yang selamat

19. Sahal : ل هْ سَ : yang mudah

20. Sayyaf : ي سَ اَّف : yang memegang pedang, ahli pedang

21. Sayyid : يِّ سَد : pemuka, pemimpin

22. Sidr : د سِرْ : daun bidara

23. Siraj : ر سِاَج : lentera, lampu

24. Sudais : س يْ دَ سُ diminutif dari kata as-sudus ; seper-enam

25. Surur : ر سُرْوُ : kegembiraan

26. Su’ud : و عُ سُدْ : kebahagiaan, nama raja Kerajaan Arab Saudi

27. Sulthan : ا طَ لْ سُن yang memiliki kekuasaan, sultan

28. Suhail : ل يْ هَ سُ : diminutif dari kata sahl : mudah

SYIN ( (الشين

1. Syabb : ا شَب : pemuda

2. Syady : ا شَيِد : yang merangkai sya’ir

3. Syarih : ا شَحِر : yang menjelaskan, menerangkan, mensyarah, yang lapangdada

4. Syathir : ر طِ اَش : genius

5. Syathibi : ي بِطا شَ : nama ulama terkemuka

6. Sya’ir : ر عِا شَ : penyair

7. Syafi’ : ع فِا شَ : yang memberi pertolongan

8. Syafi’i : ي عِفا شَ : dinisbatkan kepada Imam asy-Syafi’i

9. Syakir : ا شَآر : yang bersyukur

10. Syamil : ل مِا شَ : komplit, universal, yang mencakup

11. Syamikh : خ مِا شَ : yang tinggi, kokoh

12. Syahy : ا شَهي : yang memiliki keinginan

13. Syaj’an : ا عَ جْشن : yang sangat pemberani

14. Syaddad : دَّ شَدا : yang kuat, keras

15. Syarif : ف يْ رِ شَ yang mulia, terhormat

16. Syarik : ك يْ رِ شَ : kongsi, sekutu

17. Sya’rani : ر عْشاَي نِ : dinisbatkan kepada kata sya’r ; rambut

18. Syaghghaf : غ اَّفش : yang memiliki keinginan yang amat sangat, tergila-gila, mabuk kepayang

19. Syafiq : ق يْ فِ شَ : yang halus perasaannya, penuh belas kasih

20. Syaqiq : ق يْ قِ شَ : sekandung, terbelah

21. Syakib : ب يْ كِ شَ : yang memberi balasan kebaikan

22. Syakkar : ا كَّ شَر : yang banyak bersyukur, terimakasih

23. Syakur : و كُ شَرْ : yang banyak bersyukur, terimakasih

24. Syammakh : شمَ اَّخ : yang amat tinggi, kokoh

25. Syairazy : ر يْشيِزاَ : dinisbatkan kepada kata syairaz ; nama kota di Persia/Iran sekarang, nama ulama terkenal

26. Syihab : ا هَ شِب : bintang meteor, cahaya api

27. Syu’aib : ب يْ عَ شُ : nama nabi, diminutif dari kata sya’b ;bangsa, suku

28. Syuja’ : ا جَ شُع : pemberani

29. Syuraih : ح يْ رَ شُ : diminutif dari kata syarh ; penjelasan, lapang dada, lega

30. Syurahbil : ل يْ بِ حْ رَ شُ : nama seorang shahabat

Shad ( (الصاد

1. Sha-ib : ب ئِا صَ : yang bertindak benar

2. Sha-id : د ئِا صَ : yang berburu

3. Sha-in : ن ئِا صَ : yang menjaga

4. Sha’im : م ئِا صَ : yang berpuasa

5. Shabir : ر بِا صَ : penyabar

6. Shahib : ا صَ ب حِ : teman, shahabat, yang menyertai

7. Shahy : ي حِا صَ : yang berteriak, bangun

8. Shadir : ا صَدرِ : yang mengeluarkan, menerbitkan, bersumber

9. Shadiq : ا صَقِد : yang jujur

10. Sharif : ا صَفِر yang mengalihkan (perhatian, dst), yang merubah

11. Sharim : ا صَمِر : yang tegas, tajam

12. Sha’id : د عِا صَ : yang memanjat, menaiki

13. Shafih : ح فِا صَ : pemaaf

14. Shafy : ى فِا صَ : yang suci, murni, bersih, tidak keruh

15. Shalih : ح لِ اَص : orang yang shalih, sesuai

16. Shamit : ت مِا صَ : yang diam tidak banyak bicara

17. Shamid : د مِا صَ : yang tegar

18. Shabbah : ا بَّ صَح : yang mengucapkan selamat pagi

19. Shahafy : ي فِ حَص : wartawan

20. Shakhar : ر خْ صَ : batu yang keras, karang

21. Shaddam : دَّ صَما : yang membenturkan

22. Sharraf : ا􀑧􀑧 رَّ صَف : kasir

23. Shafar : ر فَ صَ : bulan shafar

24. Shafwat : و فْ صَتَ jernih, bersih, bening

25. Shafwan : و فْصناَ : jernih, bersih, nama seorang shahabat, batu besar yang halus/licin

26. Shafih : ح يْ فِ صَ : pedang yang tajam, lempengan

27. Shafir : ر يْ فِ صَ : terompet, siulan

28. Shafrawy : ر فْصيِواَ : dinisbatkan kepada kata “shufr”; kuning, kekuning kuningan

29. Shaqr : ر قْ صَ : burung elang

30. Shaql : ل قْ صَ : tajam

31. Shalah : ا لَصح : keshalihan, kecocokan

32. shahl : ل هْ صَ : suara kuda

33. Shawwan : ا􀑧 وَّ صَن : yang menjaga (diri, dsb)

34. Shayyad : يَّ صَاد : ahli berburu

35. Shaidaly : ى لِ دَ يْص : apoteker

36. Shiddiq : ي دِّ صِْق yang amat jujur

37. Shirath : ر صِطاَ : jalan

38. Shulhi : ي حِ لْ صُ : dinisbatkan kepada kata shulh ; perdamaian

39. Shuwailih : ح لِ يْ وَ صُ diminutif dari kata shalih

40. Shuhaib : ب يْ هَ صُ julukan bagi singa, nama seorang shahabat terkenal Shuhaib ar-Ruumy

DHAD ( (الضاد

1. Dhabith : ط بِا ضَ : kapten, yang mencocokkan, yang kuat hafalannya

2. Dhahik : ك حِا ضَ : yang tertawa

3. Dhamin : ما ضَن : yang menjamin, menanggung

4. Dhawy : ا ضَيِو : bercahaya

5. Dhahhak : ا حَّ ضَك : yang banyak tertawa

6. Dhamir : ر يْ مِ ضَ : perasaan

7. Dhaif : ف يْ ضَ : tamu

8. Dhiman : م ضَِان : jaminan

9. Dhubaib : ب يْ بَ ضٌ : diminutif dari kata dhabb ; sejenis biawak

10. Dhuha : ى حَ ضٌ : waktu dhuha, sebelum matahari tergelincir

THA’ ( (الطاء

1. Thaif : ف ئِ اَط : yang berkeliling/melakukan thawaf, nama kota di Arab Saudi

2. Thahin : ن حِا طَ : yang menumbuk

3. Tharih : ا طَحِر : yang melemparkan (pendapat, dsb), yang membuang

4. Tharid : ا طَدِر : yang mengusir

5. Thariq : ا طَقِر : yang datang waktu malam, yang mengetuk, nama seorang pahlawan Islam terkenal (Thariq bin Ziyad)

6. Thazij : ا طَجِز : yang segar (makanan, dsb), steril

7. Thaqim : م قِا طَ : pilot

8. Thalib : ب لِا طَ : yang menuntut, mencari, mahasiswa

9. Thamih : ح مِا طَ : yang antusias

11. Thahir : ا طَهر : yang suci, bersih

12. Thabari : ر بَ طَيِ : nama seorang Mufassir terkenal (Imam ath-Thabari)

13. Thabrani : ر بْطاَي نِ : nama seorang Muhaddits (ahli hadits) terkenal (Imam ath Thabrani)

14. Thahhan : ا حّ طَنَ : orang yang menumbuk (sesuatu)

15. Thalal : ا لَطل : tempat yang tinggi

16. Thayyar : ا يَّ طَر : penerbang, pilot

17. Thayyib : ب يِّ طَ : yang baik, enak, suci

18. Thiraz : ر طِزاَ : ukuran, model, tipe

19. Thufail : ل يْ فَ طُ : diminutif dari kata thifl ; anak kecil

ZHA’ ( (الظاء

1. Zha’in : ن عِا ظَ : yang bepergian pada siang hari yang terik

2. Zhafir : ر فِا ظَ : yang menang, beruntung

3. Zhahir : ا ظَهر : bagian luar, lahiriah, terang, nampak

4. Zharif : ف يْ رِ ظَ : cerdik, terang

5. Zhafran : ر فْظناَ : yang menang, beruntung

6. Zhahran : ر هْظناَ : bagian belakang, nama kota di Arab Saudi

‘AIN ( (العين

1. ‘Aif : ف ئِا عَ : yang menjaga kesucian dirinya, penjijik

2. ‘Aisy : ش ئِا عَ : yang hidup

3. ‘Abid : د بِا عَ : ahli ‘ibadah

4. ‘Abir : ر بِا عَ : yang melewati, musafir

5. ‘Aji : ي جِا عَ : dinisbatkan kepada kata ‘aajj ; gading, berkebangsaan negara Pantai Gading

6. ‘Adil : ا عَلِد : yang adil

7. ‘Arif : ا عَفِر : yang mengetahui, mengenal

8. ‘Azil : ا عَلِز : yang mengasingkan diri, tidak mempersenjatai diri

9. ‘Asyur : و شُا عَرْ ke-sepuluh

10. ‘Athif : ف طِا عَ : yang lembut, penuh kasih

11. ‘Aqil : ل قِا عَ : yang berakal, cerdas

12. ‘Alim : م لِا عَ : yang berpengetahuan, seorang ‘alim

13. ‘Ammiy : ي مِا عَ : yang ‘awam, biasa

14. ‘Ayid : د يِا عَ : yang kembali

15. ‘Abbad : ا بَّ عَد : ahli/yang banyak beribadah

16. ‘Abud : و بُ عَدْ : ahli ibadah

17. ‘Abqary : ر قَ بْعيِ : yang jenius

18. ‘Atid : د يْ تِ عَ : yang selalu hadir

19. ‘Atiq : ق يْ تِ عَ : hamba yang dimerdekakan, yang sudah tua, sebutan buat Ka’bah (al-Baitul ‘Atiq)

20. ‘Ajam : م جَ عَ : orang asing, selain ‘Arab

21. ‘Adnan : ان دْ عَنَ : salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam

22. ‘Arafat : عرا فَت : jamak dari ‘arafah ; nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji

23. ‘Azzam : زَّ عَما : yang berkemauan kuat (bertekad bulat)

24. ‘Atha’ : ا طَعء : pemberian

25. ‘Aththar : ا طَّ عَر : yang suka memakai wewangian, tukang minyak wangi

26. ‘Aththas : ا طَّ عَس yang bersin, nama suku di Yaman

27. ‘Affan : فَّ عَ ان : yang banyak menjaga kesucian dirinya, nama ayah khalifah ketiga, ‘Utsman bin ‘Affan

28. ‘Afif : ف يْ فِ عَ : yang menjaga kesucian dirinya

29. ‘Aqid : د قِا عَ : yang beraqad, berjanji

30. ‘Aqqad : ا قَّ عَد : yang banyak beraqad, berjanji

31. ‘Ali : ي لِ عَ : yang tinggi, nama khalifah ke-empat, ‘Ali bin Abi Thalib

32. ‘Alqamah : مق لْعَة : nama seorang shahabat

33. ‘Allaf : ا لَّ عَف : yang memberi makanan binatang

34. ‘Ammar : ع مَّ َار : yang banyak menta’mir, yang panjang umur, nama seorang shahabat ‘Ammar bin Yasir

35. ‘Amru : ر مْ عَوُ : nama seorang shahabat ‘Amru bin al-‘Ash

36. ‘Ayyasy : ا يَّ عَش : yang panjang umur, penjual roti

36. ‘Ibad : ا بَ عِد : jamak dari kata ‘abd ; hamba

37. ‘Irfan : ا فَ رْ عِن : kebaikan

38. ‘Izzat : زَّ عِت : keagungan, kebanggaan, ‘izzah

39. ‘Isham : ا صَ عِم : berpegang teguh

40. ‘Ishmat : ت مَ صْ عِ penjagaan, pegangan

41. ‘Ikrimah : ة مَ رِ كْ عِ nama seorang shahabat, ‘Ikrimah bin Abu Jahal

42. ‘Imad : ا مَ عِد : pondasi, tiang

43. ‘Imarah : ام عِةَر : Penta’miran, peramaian

44. ‘Iwadh : و عِضَ : pengganti

45. ‘Ied : د يْ عِ : Hari besar, perayaan

46. ‘Ubadah : ا بَ عُةَد : nama seorang shahabat, banyak melakukan ‘ibadah.

47. ‘Ubaid : ي بَ عُد : diminutif/tashghir dari kata ‘Abd; hamba

48. ‘Utbah : ة بَ تْ عُ : lekuk liku lembah

49. ‘Utsaimin : ن يْ مِ يْ ثَ عُ nama seorang ulama besar Arab Saudi, Ibnu ‘Utsaimin; diminutif dari “Utsman”.

50. ‘Urbun : و بُ رْ عُنْ pemberian

51. ‘Ukasyah : ة شَا كَ عُ nama seorang shahabat

52. ‘Ulwan : و لْ عُناَ : judul, tema, tanda

AL-GHAIN ( (الغين

1. Ghâbir : ر بِا غَ : orang yang asing; anak jalan

2. Ghâzy : ا غَيِز : orang yang berperang

3. Ghâlib : ب لِا غَ : orang yang menang; yang banyak

4. Ghâly : ي لِا غَ : bersifat mahal; berharga

5. Ghâmid : د مِا غَ : orang yang memasukkan pedang ke sarungnya; nama kabilah di Hijaz

6. Ghâmidy : د مِا غَيِ : orang yang kabilahnya Ghâmid (dinisbatkan kepadanya)

7. Ghâssal : ا سَّ غَل : pencuci, pembasuh

8. Ghassân : ا سَّ غَن : air wadi di padang pasir

9. Ghannâm : ا نَّ غَم : orang yang mendapatkan harta rampasan; orang yang menggunakan kesempatan; pengembala kambing

10. Ghandûr : د نْ غَرْوُ pemuda yang tampan

11. Ghayyâts : ا يَّ غَث : hujan yang banyak

12. Ghayûr : و يُ غَرْ : orang memiliki ghirah (kecemburuan) yang tinggi (terhadap agama, khususnya)

13. Ghulâm : لا غُمَ : anak laki-laki

AL-FÂ’ ( (الفاء

1. Fajr : ر جْ فَ : Fajar, shubuh

2. Fakhry : ر خْ فَيِ : kebanggaaku; yang bersifat kebanggaan

3. Farras : ا􀑧 رَّ فَس : Cerdas dan tajam pemikirannya

4. Farhan : ا حَ رْفن : Gembira; suka cita

5. Farid : د يْ رِ فَ : Tidak ada bandingannya; sendirian

6. Fashih : ح يْ صِ فَ : Orang yang fasih dan lancar berbicara

7. Fadhal : ل ضْ فَ : Kebaikan; tambahan; lebihan sisa

8. Fathin : ن يْ طِ فَ : Cerdik

9. Faqih : ه يْ قِ فَ : Ahli Fiqih; orang yang sangat paham

10. Falah : لا فَحَ : Keberuntungan; kemenangan

11. Fannan : ا نَّ فَن : orang yang ahli seni; memiliki seni/bakat

12. Fawwaz : وَّ فَزا : orang yang mendapatkan keberuntungan/kemenangan yang banyak

13. Fauzan : فوناَزْ : keberuntungan; kemenangan.

14. Fahd : د هْ فَ : Macan kumbang/tutul

15. Fahmy : ي مِ هْ فَ : Bersifat pemahaman

16. Fayyadh : ا يَّ فَض : Banyak air; orang yang mulia; kinayah bagi orang yang suka berderma

17. Fairuz : ر يْ فَزْوُ Nama batu permata; nama seorang ulama (Fairuz Abady)

18. Faishal : ل صَ يْ فَ : Pemimpin; Hakim; Yang memisahkan antara yang haq dan yang bathil; pedang yang tajam.

19. Firazdaq : ر فِقَدْزَ Serpihan-serpihan roti

20. Fikry : ر كْفيِ : Yang bersifat pemikiran

21. Fu`ad : ؤ فُداَ : Hati;akal

22. Fudlail : ل يْ ضَ فُ : tashghir (diminutif) dari kata ‘Fadll’; nama seorang ulama terkenal ‘Fudlail bin ‘Iyadl’

23. Faiz : ز ئِا فَ : Pemenang; orang yang beruntung; orang yang sukses

24. Fa`iq : ق ئِا فَ : Baik;istimewa;lebih menonjol dari yang lain

25. Fatih : ح تِا فَ : Penakluk; pemimpin; pembuka

26. Fakhir : ر خِا فَ : Orang yang bangga; mewah; terhormat

27. Fady : ا فَيِد : Tawanan yang ditebus.

28. Faruq : ا فَقْوُر : Orang yang memisahkan antara haq dan batil; julukan bagi Umar bin Khaththab.

29. Faris : ا فَسِر : Penunggang kuda; pemilik kuda;singa; pandai.

30. Fari` : ا فَعِر : Tinggi menjulang; seperti gunung; perawakan tinggi

31. Fadhil : ل ضِا فَ : Orang yang berbudi; yang utama; yang layak dihargai

32. Falih : ح لِا فَ : Lurus; cocok

33. Fahim : ا فَهم : Orang yang paham, mengerti

34. Fayi` : ع يِا : Harum baunya

AL-QÂF ( (القاف

1. Qahthan : ا طَ حْقن : Nenek moyang bangsa Arab dibagian selatan, nama suku

2. Qarib : ب يْ رِ قَ : teman dekat; yang dekat; sebentar lagi

3. Qais : س يْ قَ : Kadar, ukuran; nama suku yang datang untuk belajar Islam kepada Rasulullah (‘Abdul Qais) dan nama salah seorang shahabat (Qais bin Sa’d)

4. Qindil : ل يْ دِ نْ قِ : Lampu minyak

5. Qudamah : د قُاَة مَ : Lama; dahulu; nama seorang ulama fiqih terkenal (Ibnu Qudamah)

6. Quraisy : ش يْ رَ قُ : Nama kabilah Arab terkemuka

7. Qurthuby : ي بِ طُ رْق : nama seorang ulama ahli tafsir; dinisbatkan kepada ‘Qurthub’ salah sebuah nama daerah di Andalus (Spanyol sekarang) yang dikenal dengan nama aslinya ‘Cordova’

8. Quzwainy : ز قُوْي نِ يْ dinisbatkan kepada ‘Quzwain’ salah sebuah kota di Asia Tengah; dinisbatkan kepada salah seorang ulama hadits (Ibnu Majah al-Quzwainy)

9. Qushay : ي صَ قُ : Jauh pemikirannya; nama nenek moyang Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam

10. Quthb : ب طْ قُ : kutub; pemimpin; tetua kaum; akhir segala sesuatu

11. Qa’id : د ئِا قَ : Komandan perang; ketua

12. Qabus : و بُا قَسْ Orang yang gagah; tampan dan baik kulitnya

13. Qasim : م سِا قَ : Orang yang membagi; pemberi imbalan

14. Qashid : د صِا قَ : Yang menuju kepada sesuatu; yang bermaksud untuk…

AL-KÂF ( ( الكاف

1. Katsir : آر يْ ثِ : Yang banyak

2. Karim : آم يْ رِ : Yang murah hati; dermawan; salah satu nama Allah

3. Kassab : آا سَّ بَ : yang banyak bekerja/ulet

4. Ka`b : آب عْ : Kehormatan; kemuliaan; ruas; tombak.

5. Kamal : آا مَل : Kesempurnaan

6. Kanz : آز نْ : Harta simpanan; harta terpendam.

7. Kan`an : آا عَ نْن : Yang mengumpulkan; nama kaum yang menisbatkan kepada Kan`an bin Nuh

8. Kinan : آا نَّ نَ : Harta simpanan; harta terpendam

9. Katib : آب تِا : Penulis

10. Kasib : آب سِا : Orang yang rajin cari penghidupan

11. Kazhim : آم ظِا : Orang yang dapat mengekang amarah

12. Kamil : آل مِا : Yang memiliki sifat-sifat baik lagi sempurna

AL-LÂM ( ( اللام

1. Labib : ي بِ لَب : Orang yang berakal; cerdik

2. Lathif : ف يْ طِ لَ :Lemah-lembut; kasih sayang; salah satu asma Allah.

3. Lu`ay : ؤ لُىَ : Kekuatan; nama nenek moyang Quraisy.

4. Luthf : ف طْ لُ : Kelemah lembutan; taufiq

5. Luthfy : ي فِ طْ : dinisbatkan kepada Luthf; yang bersifat lemah lembut

6. Luqaman : ا مَ قْ لُن : Jalan terang; nama nabi terkenal kebijakannya.

7. Labid : د بِ لَا : Singa

AL-MÎM ( ( الميم

1. Ma`mun : و مُ أْ مَنْ Orang yang dipercaya; nama salah seorang khalifah pada masa khilafah ‘Abbasiyyah

2. Mabkhut : و خُ بْ مَتْ : Yang mempunyai keberuntungan

3. Mabruk : ر بْ مَآْوُ Orang yang diberkahi

4. Mahbub : و بُ حْ مَبْ : Yang dicintai dan disenangi manusia

5. Mahjub : و جُ حْ مَبْ : Yang tersembunyi; yang tertutup

6. Mahrus : ر حْ مَسْوُ : Yang terjaga; orang yang berumur panjang

7. Mahfuzh : و فُ حْ مَظْ : Terjaga; terpelihara

8. Mahmud : و مُ حْ مَدْ Perikehidupannya terpuji

9. Makhzum : ز خْ مَمْوُ : Teratur; tersusun; nama nenek moyang Quraisy

10. Makhluf : و لُ خْ مَفْ : Orang diikuti

11. Marjan : ا جَ رْمن : Butir-butir mutiara; tumpukan-tumpukan batu merah dilaut

12. Marzuq : ر مَقْوُزْ : Yang memperoleh rizki; bernasab baik

13. Marwan : مرناَوْ : Batu yang keras; nama khalifah Umariyyah

14. Mas`ud : و عُ سْ مَدْ : Orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah; yang beruntung

15. Masyhur : و هُ شْ مَرْ : Terkenal diantara manusia

16. Mathar : ر طَ مَ : Hujan

17. Ma`ruf : ر عْ مَفْوُ : Yang terkenal; kebaikan; rizki

18. Ma`in : ن يْ عِ مَ : Air yang mengalir

19. Maqbul : و بُ قْلْ : Diterima

20. Maqshud : و صُ قْ مَدْ : Orang yang selalu dikehendaki orang lain

21. Makky : ى كِّ مَ : Orang yang menisbatkan dirinya kepada kota Makkah

22. Malih : ح يْ لِ مَ : Yang bermuka manis

23. Mamduh : د مْ مَوُحْ : Orang terpuji

24. Manna` : ا نَّ مَع : Kuat; perkasa

25. Mauhub : و مَهْو بُْ : Yang dianugrahi

26. Mahdy : د هْ مَيِ : Yang mendapat hidayah

27. Mahib : ب يْ هِ مَ : Orang yang karismatik; ditakuti atau disegani oleh orang lain

28. Maimun : و مُ يْ مَنْ Yang mendapatkan berkah

29. Misy`al : ل عَ شْ مِ : Sesuatu yang dinyalakan sebagai penerang; bejana tempat api

30. Mifdlal : ا ضَ فْ مِل : orang yang diutamakan, memiliki kelebihan

31. Miqdad : د قْ مِداَ : Orang yang sering menghadang perbuatan buruk

32. Miqdam : د قْ مِماَ : orang yang berani

33. Mukmin : ن مِ ؤْ مُ : Orang yang beriman; yang memeberi keamanan; salah satu asma Allah.

34. Mu`ayyad : د يَّ ؤَ مُ : Yang dikuatkan

35. Mubarak : ا بَ مُآَر : Diberkahi; bermanfaat.

36. Mubasysyir : مر شِّ بَ : Yang memberi khabar gembira

37. Mutawakkil : و تَ مُآَ لِّ Yang mewakili; tunduk dan tawakkal kepada Allah.

38. Mutawally : ى لِّ وَ تَ مُ Penanggung

39. Mujahid : ا جَ مُهد : Pejuang; prajurid; orang yang berperang fisabilillah

40. Mujaddid : دِّ جَ مُد : Pembaharu

41. Muhtasib : ب سِ تَ حْ مُ : Orang yang beramar ma’ruf nahi munkar; orang yang mengharap ridla Allah

42. Muhsin : ن سِ حْ مُ : Orang yang berbuat baik dan tulus

43. Mukhtar : ا تَ خْ مُر Orang Pilihan

44. Murad : ر مُداَ : Kehendak; maksud; nama sultan pada masa khilafah ‘Utsmaniyyah

45. Murtadla : ى ضَ تَ رْ مُ : Orang yang diridhai Allah dan diridhai manusia

46. Mursyid : د شِ رْ مُ : Pemberi pentunjuk dan peringatan

47. Muslim : م لِ سْ مُ : Orang Islam; yang berserah diri

48. Musyary : ش مُا ىَِر : Pemetik madu lebah; kaya

49. Musthafa : ى فَ طَ صْ مُ : Pilihan; julukan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

50. Mush`ab : ب عَ صْ مُ : Unta yang sukar dinaiki; kuda jantan

51. Muslih : ح لِ صْ مُ : Orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan- (kabaikan dari perusak)

52. Muthlaq : ق لَ طْ مُ : Tidak terikat

53. Muzhaffar : ر فَّ ظَ مُ : Yang dapat memenuhi kebutuhannya

54. Mu`adz : ا عَ مُذ : Orang yang terlindungi; nama sahabat (Mu`adz bin jabal)

55. Mu`taz : ز تَ عْ مُ : Orang yang membanggakan diri

56. Mu`tashim : م صِ تَ عْ مُ : Orang yang menjaga diri dari perbuatan maksiat; yang meminta perlindungan kepada Allah

57. Mughits : ث يْ غِ مُ : Penolong

58. Muflih : ح لِ فْ مُ : Orang yang beruntung; yang sukses

59. Mufid : د يْ فِ مُ : Orang yang memberi manfaat kepada orang lain

60. Mumtaz : ا تَ مْ مُز Istimewa; lebih menonjol dari yang lain

61. Munadlil : ل ضِا نَ مُ Pandai melontarkan anak panah; pejuang

62. Munjid : د جِ نْ مُ : Penolong; pembantu

63. Mundzir : ذ نْ مُرِ : Pemberi peringatan

64. Munir : ي نِ مُر : Bercahaya; berseri-seri

65. Muwaffaq : ق فَّ وَ مُ : Orang yang mendapat petunjuk

66. Muhajir : ر جِا هَ مُ Orang yang meningalkan daerahnya ke daerah lain; orang yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan

67. Muhadzdzib : ذَّ هَ مُب : Orang yang memiliki akhlak terpuji

68. Muhannad : د نَّ هَ مُ : Pedang yang terbuat dari besi India

69. Muyassar : ر سَّ يَ مُ : Orang yang dimudahkan urusannya (oleh Allah)

70. Majid : د جِا مَ : Orang yang berbudi luhur; yang mulia

71. Mazin : ا مَنِز : Wajah yang berseri-seri; telur semut

72. Malik : ك لِا مَ : Yang memiliki/menguasai sesuatu; salah satu-sifat Allah; nama imam madzhab (Imam Malik) 73. Mahir : ا مَهر : Pandai; cetakan; orang yang sungguh-sungguh dalam sesuatu

AN-NغN ( ( النون

1. Nabil : ل يْ بِ نَ : Terhormat; mulia; orang yang mempunyai kelebihan

2. Nabih : ه يْ بِ نَ : Terhormat.

3. Najib : ب يْ جِ نَ : Mulia; baik keturunannya

4. Nadzir : ر يْ ذِ نَ : Orang yang memberi peringatan

5. Nazih : ه يْ زِ نَ : Yang menjauhi hal-hal yang tak terpuji

6. Nasib : ب يْ سِ نَ : Yang mempunyai keturunan yang baik

7. Nashshar : ا صَّ نَر : Banyak menolong

8. Nashr : ر صْ نَ : Pertolongan; hujan; kemenangan

9. Nashif : ف يْ صِ نَ Orang yang adil; separoh

10. Nadhir : ر يْ ضِ نَ : Bagus; indah

11. Na`im : م يْ عِ نَ : Orang yang berbahagia; harta; ketenangan; kebahagiaan

12. Nafis : س يْ فِ نَ : Berharga; banyak harta; yang menjadi rebutan

13. Naqib : ب يْ قِ نَ : Ketua, kepala, pemuka suatu kabilah atau lainnya

14. Nawwaf : ا􀑧􀑧 وَّ نَف : Tinggi; unggul

15. Naufal : ل فَ وْ نَ : Pemuda tampan

16. Nibras : ر بْ نِساَ : Lampu; singa; pemberani; mata tombak

17. Nu’man : ا مَ عْ نُن : Orang yang mendapatkan nikmat; nama salah seorang shahabat

18. Nabigh : غ بِا نَ : Orang yang unggul, pintar

19. Najih : ح جِا نَ : Yang dianugrahi taufiq; yang berjalan dengan cepat

20. Najy : ى جِا نَ : Orang yang terbebas dari keberuntungan

21. Nasik : ك سِا نَ : Orang yang zuhud; ahli ibadah; rumput yang hijau

22. Nashih : ح صِا نَ : Orang yang memberi nashihat

23. Nashir : ر صِا نَ : Yang suka menolong orang lain

24. Nadhir : ر ظِا نَ : Direktur; pengawas

25. Nazhim : م ظِا نَ : Pengarang puisi; pembaca puisi

26. Nafi` : ع فِا نَ : Yang memberi manfaat; salah satu asma Allah

27. Naqid : د قِا نَ : Kritikus

28. Nayif : ف يِا نَ : Tinggi

AL-WآW ( ( الووا

1. Wajih : وه يْ جِ : Orang yang mengarahkan; pemimpin kaum; pioner

2. Wahid : ود يْ حِ : Satu-satunya

3. Wadi` : دَوع يْ : Yang tenang

4. Wadud : دْوُدَو :Yang penuh kasih sayang; yang dicintai

5. Wazir : زَور يْ : Menteri; Wakil

6. Wasim : وم يْ سِ : Yang tampan wajahnya

7. Wadldlah : وحا ضَّ : Baik raut wajahnya; putih

8. Wakil : آَول يْ : Wakil; Pelindung/penanggung jawab

9. Walid : ود يْ لِ : Bayi; anak kecil

10. Wildan : ود لْ نِاَ : Bentuk jamak dari walad ; anak

11. Watsiq : واَق ثِ : Orang yang tentram; yang dipercaya orang lain; yang diserahi masalah dengan yang lain

12. Washil : اَول صِ : Yang berbuat baik kepada kaum kerabat; yang menyambung (sesuatu)

10. Wahib : هاَوب : Orang yang memberi

AL-Hآ’ ( ( الهاء

1. Hammam : ها مَّ مَ : Orang yang mempunyai ambisi yang kuat

2. Hisyam : ها شَ مِ : Kemuliaan; kedermawanan.

3. Hilal : هلا ل : Bulan sabit; bayi yang montok; hujan yang turun pertama; ular jantan

4. Humam : ها مَ مُ : Pemberani; besar ambisinya.

5. Ha`il : هل ئِا : Yang menakutkan; yang luar biasa.

6. Hajid : هد جِا : Orang bertahajud.

7. Hady : ها يَِد : Yang memberi petuntuk; leher; singa.

8. Hani` : هئ نِا : Orang yang berbahagia; pembantu; menyenangkan

9. Hasyim : هم شِا : Pemerah susu yang pintar; gunung yang indah

AL-Yآ’ ( ( الياء

1. Yazid : د يْ زِ يَ : Lebihan; pertumbuhan; nama salah satu khalifah Bani Umayyah

2. Yassar : ا سَّ يَر : Orang yang mendapat kelapangan yang banyak

3. Ya`rub : ر عْ يَبُ : Orang yang berbicara dengan bahasa Arab

4. Ya`sub : و سُ عْ يَبْ : Pemimpin kaum; raja lebah

5. Yaqzhan : نا ظَ قْ يَ : Orang yang terjaga; sadar

6. Yaman : ا مَين : (Atau Yamany) yang menisbatkan kepada Yaman

7. Yasir : ر سِا يَ : Orang yang mendapat kelapangan

8. Yasin : ن يْ سِا يَ : Salah satu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam

9. Yafi` : ع فِا يَ : Tinggi; terhormat; menginjak remaja

Tidak ada komentar: